Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Lê Duẫn, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.Điện thoại : 0651.3.886.227. Email: ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Trang chủ
English
Website Sở Ngành
VBPQ về ngoại giao nhân dân
Quyết định số 289/QĐ-BNG ngày 02/02/2015 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Ngoại giao triển khai Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 

 Ngày 02/02/2015, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã ký Quyết định số 289/QĐ-BNG ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Ngoại giao triển khai Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/12/2014 về một số...

Chi tiết >>>
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
 

Hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp

trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ tư pháp

___________________________

Căn cứ Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 ngày 21 tháng...

Chi tiết >>>
VBPQ ngoại giao nhân dân
 
Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị
về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Chi tiết >>>
 
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử Sở Ngoại Vụ Tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại : 0651.3.886.227. Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Trưởng ban biên tập : Phạm Thị Anh Thư (Giám đốc) - Bản quyền SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC- Wedsite: Songoaivu.binhphuoc.gov.vn