Ngoại giao văn hóa
Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người 
 

BPO - Sau hơn 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, văn hóa Việt Nam...

Chi tiết >>>