Chính sách đối ngoại
Quyết định số 289/QĐ-BNG ngày 02/02/2015 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Ngoại giao triển khai Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 

 Ngày 02/02/2015, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã ký Quyết định số 289/QĐ-BNG ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Ngoại giao triển khai Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/12/2014 về một số...

Chi tiết >>>
Để kiều bào yên tâm đưa nguồn vốn về xây dựng Tổ quốc Tin có hình

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam đánh gia cao những đóng góp to lớn xây dựng tổ quốc của của bà con kiều bào. Thứ trưởng cũng thông...

Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Chi tiết >>>
Quyết định số 777/QĐ-BNG ngày 02/4/2013 ban hành “Kế hoạch hành động của Bộ Ngoại giao triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020” 
Quyết định số 777/QĐ-BNG ngày 02/4/2013 ban hành “Kế hoạch hành động của Bộ Ngoại giao triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020”

Chi tiết >>>