Cấp hộ chiếu công vụ
Hồ sơ đề nghị cấp Hộ chiếu công vụ 
Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu công vụ bao gồm:
Chi tiết >>>
Đối tượng cấp hộ chiếu công vụ 
Căn cứ Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17-08-2007; Căn cứ Nghị định 65/2012/N-CP ngày 6.9.2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xuất nhập...
Chi tiết >>>
Thẩm quyền ký quyết định 
 Cấp có thẩm quyền ký quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ chính thức của nhà nước.
Chi tiết >>>